A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Тустанський ліцей Дубовецької сільської ради

Аналіз методичної роботи

Аналіз методичної роботи за 2019-2020н.р.

 

Педагогічний колектив Тустанської ЗОШ І- ІІІ ст був зорієнтований на реалізацію  науково-методичної проблеми: «Формування конкурентно спроможньої  особистості на засадах створення сприятливого освітнього середовища в умовах компетентнісного підходу» ; втілення в життя законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»;  реалізацію ідей  і положень Конституції України,  Державної і регіональної програм «Освіта»,  концепції національного виховання.                                                                                                          Метою методичної роботи було створення оптимальних умов для науково-методичної  переорієнтації процесу навчання та розвитку особистості учня, формування його основних  компетенцій, пошук нових форм і методів  навчання, нових  підходів до вирішення проблем,  пов'язаних із розвитком творчих та інтелектуальних здібностей  школярів,  впровадження  в практику роботи нових наукових ідей, методик технологій,  передового педагогічного досвіду. Впроваджуючи новий Держстандарт у Тустанській ЗОШ І – ІІІ ст.  плідно працювала методична служба.

         Перед колективом було поставлено такі завдання:

 1. Забезпечення затвердження ролі освіти як основи інноваційного розвитку українського суспільства: розвитку української державності.
 2. Формування ціннісних орієнтацій відносно здорового способу життя, створення оптимальних умов для збереження та зміцнення здоров’я.
 3. Продовження роботи з переходу на новий зміст, структуру та 12-річний строк навчання, забезпечення всебічного розвитку кожної дитини з урахуванням індивідуальних можливостей у відповідності з сучасними вимогами, стандартами загальної середньої освіти. Підвищення якості освіти.
 4. Формування в здобувачів освіти потреби у саморозвитку та самоосвіті.
 5. Підвищення рівня профілактично- консультативної роботи серед здобувачів освіти, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку конкурентно спроможної особистості.
 6. Подальше впровадження моніторингу якості освіти.
 7. Формування національної самосвідомості здобувачів освіти.
 8. Підвищення іміджу навчального закладу.

Головною дійовою особою навчального процесу є учень. Сучасна школа

має  створювати умови для саморозвитку, самоствердження, самореалізації особистості. Згідно з принципами й положеннями нормативних документів про освіту інноваційна робота в школі у 2019 – 2020 н.р. спрямовувалася на розвиток творчої особистості вчителя, учня. Головні зусилля було зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створення творчої атмосфери, яка б сприяла пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій.

Основні напрями інноваційної роботи школи:

 • кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;
 • проведення системи методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні;
 • залучення педагогів школи до науково-дослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

        У школі склалася певна система методичної роботи. Вся її структура підпорядкована удосконаленню методики викладання предметів, удосконаленню професійно-педагогічної майстерності педагогічних кадрів, вивченню і використанню на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки і передового педагогічного досвіду. Активна діяльність учителів у різних методичних підрозділах сприяє не лише розвитку професійної діяльності, але й активізує особистісний потенціал кожного вчителя, створює умови для пошукової творчості. Традиційним у проведенні педагогічної ради стало використання мультимедійних технологій, що сприяє підвищенню її ефективності та розвитку професійної компетентності педагогів.

Важливою ділянкою інноваційної роботи є проведення психолого-педагогічних семінарів  ( семінар-тренінг для учителів « Сучасний урок») та майстер-класів, які є формою поширення передового педагогічного досвіду (майстер-класи проводять учителі школи Кашуба О.В., Кицька В.П., Костишин В.В. Вони проводять їх і в школі і на районних семінарах.)

 

  Всі вчителі школи були  залучені до різних форм методичної роботи на  районному та  внутрішкільному рівнях. В школі працювали  науково-методичні лабораторії : вчителів початкових класів, класних керівників, вчителів гуманітарно-суспільного напряму, вчителів природничо-математичного напряму .

НМЛ вчителів початкових класів очолювала Гречух І.П.. Мета роботи НМЛ  вчителів початкових класів - створення комфортних умов для навчання, за яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, відчуває себе частинкою соціуму, його невід'ємною ланкою. Тому ця проблема і охопила всі сфери шкільного життя, весь навчально-виховний процес, де в центрі стоїть особистість - учень, з інтелектуальним, фізичним, творчим потенціалом.

 

 

     Мета початкової школи – формування людини, яка хоче і вміє самостійно вчитися, сприймати інформацію, працювати з нею, сортувати її, осмислювати, творити. Щоб учень став рівноправним учасником процесу освіти, необхідно озброїти його техніками та прийомами, спрямованими на розвиток пам’яті, уваги та образного мислення, сформувати навички дослідницької поведінки. Лише за такого розвитку кожна дитина відповідно зі своїми особистими властивостями та здібностями знайде себе і самореалізується. Як розвинути індивідуальні можливості кожної дитини й зберегти її психічне й фізичне здоров’я – ось проблема, над якою завжди замислювались і працювали педагоги.

        На початку 2019-2020 н.р. керівником   методоб’єднання Гречух І.П.  у співпраці з  його  членами  було складено план роботи на рік, де були чітко  сформульовані проблемні питання кожного вчителя , напрямки і форми їх роботи, назви заходів , дати їх проведення та відповідальні за них особи. Такий підхід забезпечив рівномірний розподіл обов’язків між членами методоб’єднання та виконання запланованого.

             Робота методоб’єднання  підпорядковувалась вирішенню проблемного  питання  школи. Кожен вчитель, входячи з цього,  визначив власне проблемне питання: Бегішева Н.Б. – «Методи і форми роботи на уроках читання в початковій школі»; Гречух І.П. – «Гармонійний розвиток школяра»; Вичівська Г.К. – «Розвиток комунікативного мовлення учнів початкової школи»; Михальчук С.П..-«Використання  сучасних педагогічних  технологій на уроках у початковій школі».

            На першому засіданні методоб’єднання  було проведено аналіз роботи за попередній  2018-2019 н. р. та поставлено завдання на  наступний 2019-2020 н. р.; ознайомлено зі змістом нового  Державного стандарту початкової загальної освіти , проаналізовано його освітні галузі та змістові лінії   із   діючим   Державним  стандартом  початкової  школи  ;    визначено  зміни , які   відбудуться  в   робочому   навчальному плані  . Також вчителями були опрацьовані інструктивно-методичні рекомендації  «Особливості організації навчально- виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладах у 2019 - 2020 н.р.» ; опрацьовано пояснювальні записки до вивчення  кожного предмету, що вивчається в початковій школі.

На наступних  засіданнях  методичних об’єднань вчителі давали відкриті уроки для колег, на яких намагалися показати свої досягнення і поділитися досвідом з колегами по проблемному питанню, над яким  кожен з  них працює.  Було  проведено  відкритий  урок  з математики у 1 класі Вичівська Г.К. «Число і цифра 8. Склад числа»;   виховний захід  у  2 класі  Михальчук С.П.. на тему «Людина починається з добра»  ;  урок української мови в 3 класі Гречух П.П. на тему «Вимова дзвінких і приголосних звуків». Тут проводився обмін досвідом роботи , огляд новинок психолого-педагогічної літератури з проблемних питань, участі учнів початкових класів в олімпіадах.

      Протягом навчального року молодші школярі брали участь в різноманітних конкурсах. Це:

 • конкурс знавців рідної мови ім. П. Яцика;

 • шкільні конкурси малюнків;

• всеукраїнський математичний конкурс «Кенгуру»;

•  акція «Допоможи солдату».

 Та головне, до чого прагнуть вчителі початкових класів,– це здружити школярів між собою та зробити шкільне життя дітей цікавим і захоплюючим.

      Через карантин і переведення навчальних закладів на дистанційну форму навчання, з метою забезпечення права громадян на отримання загальної середньої освіти батьки і діти опинились у полоні своїх комфортних домівок. На жаль, одразу ми не були готові до такого швидкого розвитку подій. Але поступово роботу вдалося налагодити.

      Враховуючи вікові особливості та технічні умови учнів, для дистанційної роботи використовувались різні форми організації навчання. Було створено групи 1,2,3,4 класів у Viber для учнів і батьків, затверджено окремий розклад занять та перевірних контрольних робіт. Діти та батьки були ознайомленні з особливостями дистанційного навчання, розкладом уроків  і термінами виконання завдань. Учнів 1,2 та 3,4 класів мали змогу переглядати відеоуроки, що, на мою думку, мало позитивний вплив на самому початку запровадження дистанційного навчання. Адже без візуального контакту з вчителем, молодшим школярам було важко зрозуміти, як вони мають навчатися самостійно.

    Щодня, за розкладом учні отримували завдання, рекомендації. Якщо вивчалася нова тема, то вона супроводжувалася аудіо поясненням вчителя чи переглядом відеоуроків, презентацій. Виконані завдання учні фотографували та відправляли на перевірку у приватні повідомлення . Для перевірки якості засвоєння вивченого матеріалу, використовували  сайт «На Урок», де учні  проходили тестування . Якщо ж діти не мали доступу до Інтернету, тоді завдання та щоденні консультації надавалися дітям в телефонному режимі або  через відеозв’язок.

 

 

 

Членами методоб’єднання    були  підготовлені  й проведені    тиждень початкового навчання: 

 

        Вчителі початкових класів систематично працюють над самоосвітою, що сприяє підвищенню їх фахового рівня, підписуються на періодичні видання науково – методичного напрямку, знайомляться із новими технологіями і методами роботи, впроваджуючи їх у практичну роботу.

             Протягом року впроваджували новинки методичної літератури, поповнювали папки по самоосвіті  інструкційно-методичними матеріалами, були читачами фахового журналу «Початкова школа».

        

  У   кожного вчителя початкових класів  є бібліотечка наукової та методичної літератури,  яка  допомагає їм вдосконалювати  навчально-виховний процес у початкових  класах.

         Вчителі початкових класів Тустанської  школи зосередили свою увагу на тому, що функцією сучасного уроку є формування і розвиток особистості учня на основі розвивального і виховуючого  навчання і дотримуються таких основних вимог до сучасного уроку:

- озброєння учнів глибокими і міцними знаннями;

- формування  уміння вчитися;

- формування міцних позитивних мотивів учіння, стремління до постійного удосконалення,самонавчання, самовиховання;

- ефективного впливу уроку на розвиток учня (розвиток мовлення, мислення, сенсорної  і  рухової сфери);

- виховання в учнів вольових якостей;

- формування моральних основ особистості, духовності і національної культури.

Виходячи з вище зазначеного, методичне об’єднання вчителів початкових класів ставить перед собою такі завдання на 2020 – 2021 н.р.:

• Забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів; виконання нормативних вимог до навчання і виховання.

• Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти.

• Використання інтерактивних технологій навчання для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної діяльності.

• Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів.

• Застосування диференційованого підходу як засобу формування соціальної компетентності учнів.

• Забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку.

 

 

        

 

 

  У 2019/2020 навчальному році НМЛ вчителів суспільно – гуманітарного циклу працювала над реалізацією проблемного питання «Підвищення результативності навчання через застосування нових педагогічних технологій та ІКТ» (керівник Дутчак Т.П.) На вирішення цього питання була спрямована вся робота методичного об’єднання, яке працювало над:

- забезпеченням високого рівня викладання української, англійської мов, зарубіжної та української літератур, правознавства, історії;

-розвитком умінь і навичок зв’язного усного і писемного мовлення;

- засвоєнням учнями орфографічних та граматичних норм української літературної мови;

- удосконаленням форм і методів роботи на уроках української, англійської мов, світової літератури, історії, правознавства, впровадженням у практику досягнень педагогічної науки;

- активізацією позакласної роботи з предметів суспільно – гуманітарного циклу, розвитком творчих здібностей учнів;

-удосконаленням уроку як основної форми навчально – виховної роботи.

На засіданнях НМЛ обговорювалися і затверджувалися складені вчителями тексти контрольних робіт, олімпіад, обговорювались такі доповіді: «Реалізація принципів компетентнісного підходу у навчанні та вихованні особистості як один із шляхів оновлення змісту освіти в світлі реалізації Державного стандарту освіти та в контексті НУШ» (Мартинюк М.М.)  «Сучасні методи навчання як засіб формування загальних та предметних компетентностей» (Гусак І.С). «Освітній простір в умовах НУШ» (Шемерлюк М.Д..) «Сучасні методи навчання: Скрайбінг. Гейміфікація. Коучинг» (Дутчак Т.П.). Також були обговорені відкриті уроки та позакласні заходи, результативність участі у І і ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з предметів суспільно – гуманітарного циклу.

       Впродовж 2019/2020 навчального року значна увага приділялась роботі з обдарованою молоддю. У жовтні проведено «Майстер-шеф» з англійської мови  Бучацька Г.І..), у листопаді - мовний квест «Збережемо наш скарб – рідну мову!» (для учнів 5-9 класів до Дня української писемності (Мартинюк М.М..), у березні –екскурсії учнів у музей «Давній Галич» (Гусак І.С.). Неодноразово організовувалися бібліотечні уроки для учнів як початкової школи, так  5-9 класів, на яких учні усвідомлювали необхідність і бажання читати та пізнавати світ художньої літератури, поповнювати свої знання новою інформацією. Учні навчального закладу брали участь у конкурсах ім. П. Яцика та ім. Т. Шевченка. (Вч. Мартинюк М,М., Кульчицька М.Д., Шемерлюк М.Д..).

На початку створення карантинної ситуації вчителі-предметники, змушені здійснити корекцію календарно-тематичного планування, оскільки не збігалися кількість уроків під час звичайного класно-урочного і дистанційного навчання. Класними керівниками були створені групи класів. За розкладом дистанційного навчання учні  отримували завдання, рекомендації, консультації чи відеоуроки, посилання на аудіотексти чи онлайнтексти  художніх творів. Кожна нова тема супроводжувалася аудіо або відеопоясненням або презентацією з детальним поясненням. Вчителі використовували для навчання різні платформи: ZOOM, Classroom.  Для закріплення вивчених тем учням пропонувалися тести на сайтах https://naurok.com.ua/ , https://vseosvita.ua/ Школярам також цікаво було виконувати завдання на сервісі https://learningapps.org/. Використання онлайнтестів спрощувало і економило час вчителя, оскільки результати учнів видно в особистих кабінетах.

        У 2020/ 2021навчальному році НМЛ вчителів суспільно – гуманітарного циклу працюватиме над реалізацією проблемного питання «Підвищення результативності навчання засобами інноваційних освітніх технологій».

Відповідно до цього спланована робота методичного об’єднання: вивчення, аналіз навчальних програм, підручників, інструктивно - методичних матеріалів, додаткових інформаційних джерел, пошук ефективних методів і прийомів проведення уроків, розвиток педагогічної майстерності вчителів, ведення ефективної позакласної роботи.

      НМЛ класних керівників  ― одна з форм методичної роботи у Тустанській загальноосвітній школі І-ІІІ ст., що дає можливість підвищення рівня фахової майстерності педагогів.(керівник Гусак І.С.)

        НМЛ класних керівників виявляє творчий потенціал класного керівника, задовільняє їхні потреби в актуалізації індивідуального підходу й оригінальних розробок, активізує позицію кожного вчителя, забезпечує колективне вивчення навчально-виховних завдань і творче співробітництво педагогів. 

В 2019-2020 н. р. до складу НМЛ входить 11 класних керівників, а також до роботи залучаються педагог-організатор, соціальний педагог. Вони беруть активну участь в роботі засідань: виступають з повідомленнями, діляться досвідом практичної роботи, проводять відкриті години спілкування, здійснюють самооцінку й оцінювання роботи колег.

 Планування методичної роботи здійснюється на діагностичній основі, мета якої – виявлення недоліків у практичній діяльності кожного педагога та в розкритті основних шляхів їх подолання й запобігання їм. Під час діагностики враховуються виступи вчителів на педагогічних радах і засіданнях творчих комісій , конференціях і батьківських зборах. Це допомагає виявити рівень теоретичних знань класних керівників, уміння застосовувати їх у різних ситуаціях, здатність обстоювати, аргументувати свою точку зору. Водночас учителі постійно працюють над підвищенням рівня психологічної готовності до педагогічної взаємодії з учнями. Саме тому здійснюється система заходів, яка сприяє становленню вчителя як суб`єкта педагогічної взаємодії в умовах особистісно зорієнтованого виховання, впровадження досягнень гуманістичної педагогіки і психології в практику роботи сучасних навчальних закладів.

Головні зусилля зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально – психологічного клімату, які сприяють пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, оптимізації виховного процесу.

Проведення засідань сприяє підвищенню теоретичного рівня педагогічних кадрів. Розширенню їхнього світогляду, допомагає отримати необхідні знання для втілення інноваційних особистісно зорієнтованих виховних технологій, впроваджуючи активні форми і види діяльності запровадженню інтерактивних методик у виховний процес. Класні керівники активно впроваджують творчу програму виховної роботи.

Під час роботи над проблемними питаннями  в системі методичного забезпечення основну увагу спрямовано на виконання таких завдань:

 •  Підвищення практичної підготовки класних керівників до здійснення особистісно зорієнтованого підходу в системі виховній діяльності;
 • Вироблення єдиних вимог у вирішенні найпринциповіших питань практичної реалізації особистісно зорієнтованих виховних технологій, забезпечення системності в роботі;
 • Вироблення в педагогів умінь і навичок застосування науково – теоретичних знань на практиці, вдосконалення їхньої педагогічної майстерності, розвиток творчості, нового педагогічного мислення;
 • Ознайомлення та впровадження передового педагогічного досвіду;
 • Впровадження в систему підготовки педагогічних кадрів активних форм роботи: рольових, сюжетних ігор, діалогів, дискусій, диспутів тощо.

     У 2019 – 2020 н.р. було проведено 4 засідання НМЛ класних керівників, останнє під час дистанційного навчання на карантині онлайн за допомогою програми ZOOM.

 

     Тематика засідань МО класних керівників у 2019 – 2020 н.р.:

 

Тематика засідань

Форма проведення

Дата проведення

1

Основні напрямки і завдання виховного процесу в 2019-2020 н.р. «Формування національної свідомості, патріотичних почуттів учнів засобами національно- патріотичного виховання» .

 • Ознайомлення з нормативними документами, метод. рекомендаціями до планування вих. роботи.
 • Про залучення учнів до гурткової роботи.
 • Про безпеку поведінки під час навч-вих процесу

Засідання за круглим столом

 Вересень

2

Творчість класного керівника: шляхи звільнення від стереотипів і шаблонів.

 • Про форми роботи з учнями під час навчально-виховного процесу в школі та в побуті.
 • Про підвищення рівня превентивної роботи.
 • Аналіз соціального паспорту учнів школи.

Семінар-тренінг

Листопад

 

 

3

Соціалізація творчої особистості у навчально-виховному процесі.

 • Самоосвіта класного керівника.
 • Про стан роботи класних керівників з попередження травматизму серед учнів
 • Про стан відвідування учнів
 • Про роботу активів класів та співпрацю  учнівського самоврядування та класних керівників.

Психолого-педагогічний семінар-тренінг

Лютий

4

 

Дистанційне навчання.

Булінг у дитячому середовищі: причини, наслідки та шляхи його подолання.

Причини виникнення булінгу та його наслідки. Профілактика насильницьких та агресивних форм поведінки серед учнівської молоді. Обмін досвідом роботи класних керівників з теми засідання.

 • Підсумки виховної роботи по класах за 2019-2020н.р.
 • Про результати участі учнів у проектах, конкурсах, фестивалях, спортивних змаганнях, благодійних акціях.

Проведено через

програму

ZOOM

Виступ

Творчий звіт класних керівників

 

Травень

 

 

 

 

 

 Центром методичної роботи стала робота психолого-педагогічного семінару. Семінар забезпечив доцільні форми і методи роботи,  які  в свою чергу служать оптимізації  навчально-виховного процесу в цілому, росту та розвитку  творчої активності і майстерності, впровадженню досягнень  науки,  нових  педагогічних технологій  у практику роботи педагога і філії в цілому. У 2019-2020 навчальному році вчителі Тустанської ЗОШ І –ІІІ ст. у рамках постійно діючого психолого-педагогічного семінару працювали над проблемою «Психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу з метою формування компетентної та конкурентно спроможньої особистості»

Таким чином були проведені 4 засідання, спрямовані виявити особливості взаємодії між учасниками навчально-виховного процесу, розвивати психологічно-компетентного вчителя, з’ясувати особливості роботи з дітьми.

Тому з метою розширення педагогічної ерудиції та психологічної обізнаності були проведені наступні заняття психолого-педагогічного семінару:

 

             

             1. Творчість вчителя – це необхідність чи данина моді?

     2. Психолого-педагогічні аспекти формування успішної особистості

         учнів школи.

            3. Позитивне й негативне мислення педагога: самооцінка та                                                                                                                                                  самовдосконалення.

            4. Шляхи формування здорового психологічного клімату в колективі.

Метою роботи занять психолого-педагогічного семінару було :

           * виявлення причин виникнення психолого-педагогічних проблем;

* вміння виявляти та розпізнавати особливих дітей та розвивати навички роботи з ними;

* активне залучення педагогів до дослідження теоретичної підґрунтя проблеми семінару та пропозицій щодо практичного вирішення поставлених завдань;

* розвивати психологічно-компетентного педагога.

 

Таким чином, з метою покращення умов роботи вчителів і уникнення можливих стресів та конфліктних ситуацій між учасниками навчально-виховного процесу, вчителі взяли участь у тренінгах, провели самоаналіз, що безперечно сприяло створенню комфортніших умов навчання учнів. Протягом року проводилася індивідуальна робота з дітьми, які потребують особливої педагогічної уваги(мікродослідження).

Враховувались індивідуальні можливості вчителів, їх методична підготовка, професійний рівень, методична робота здійснювалась через колективну, групову, індивідуальну форми роботи.

Одним з головних завдань роботи семінару було створення сприятливих умов для самоосвіти вчителів у межах філії, створення умов для якісного проведення  засідань.

                                                                                                                                     В 2019-2020  навчальному році  НМЛ вчителів природничо-математичного

 продовжувала роботу над проблемою «Вдосконалення гуманізації, індивідуалізації, диференціації навчального виховного процесу з предметів природничо – математичного циклу». Проблема, над якою працювали вчителі була сформульована відповідно до проблем вчителів.

У 2019-2020 навчальному році були проведенні засідання НМЛ як тематичні (у серпні, листопаді, березні, травні), так і засідання з поточних питань, які відбувалися впродовж року.

Розглядалися інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення  природничих дисциплін в 2019-2020 н. р. Особливу увагу звернули вчителі, які працюють за новим Державним стандартом, на рекомендації  щодо впровадження нових програм, змін до програм з предметів і критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів 5 класів.  Вчителі ознайомилися з методичними рекомендаціями щодо єдиних вимог ведення класних журналів,  методичними рекомендаціями щодо використання навчальної літератури. На цьому засіданні було погоджене календарне планування з фізики, інформатики, біології, хімії, географії, основ здоров’я, математики скорегований і затверджений план роботи  НМЛ на 2019-2020 н. р. 

Проводилася робота між засіданнями:

*    підготовка і погодження матеріалів до шкільної олімпіади (І тур) з предметів природничого циклу;

*    проведення та підведення підсумків шкільних предметних олімпіад;

*    визначення переможців і учасників ІІ туру предметних олімпіад;

*    проводилася робота з обдарованими учнями;

  *  були проведені відкриті уроки .

Засідання в листопаді було проведено у формі Круглого столу з тем:       „ Учитель – каталізатор творчості ”,  «Сучасні форми і методи  навчання». Своїми здобутками поділилися Кицька В.П., Костишин В.В..

 Вчителі поінформували про виконання програм з предметів за перший семестр, були ознайомлені з  інформацією про корегування календарно-тематичного планування на ІІ семестр.

В період між засіданнями вчителі продовжили роботу згідно планів самоосвіти, а також роботу з обдарованими учнями, відвідували відкриті уроки своїх колег.

На березневому засіданні, яке проводилось у формі круглого столу розглядалася тема:  «Значення самостійної роботи учнів під час викладання природничих дисциплін для формування різних компетентностей». На цьому засіданні досвідом роботи поділилися: Чуйко Т.Т., Кашуба О.В.

Вчителі звітували про виконання практичних та лабораторних робіт згідно програм. Всі вчителі НМЛ підвищували фахову майстерність самостійно, використовуючи нові методичні розробки науковців і вчителів різних шкіл .

 

    Тустанська ЗОШ І – ІІІ ст. - це навчальний заклад, що сприяє  створенню умов для самореалізації вчителів та учнів у різних видах творчої діяльності, задоволення їхніх потреб та інтересів, вихованню духовної культури та формуванню національної свідомості.

   Повноцінну роботу НМЛ перервав карантин. Навчальні заклади вимушені переходити на дистанційне навчання. Вчителі зобов’язані освоювати нові технології, платформи, щоб працювати з учнями, контролювати освітній процес, а також ділитися один з одним досвідом в освоєнні форм дистанційного навчання.   Дистанційне навчання внесло деякі корективи в роботу педагогів, але і учні, і вчителі справилися з цим складним завданням, навчилися працювати по-новому і долати різні перешкоди на шляху до знань

Адміністрація школи    відзначили високий рівень  професіоналізму, педагогічної компетентності  педагогів школи, котрі брали участь у проведенні методичних заходів , це Михальчук С.П., Гречух І.П., Шемерлюк М.Д., Чуйко Т.Т., Кашуба О.В.

         Велика робота  була проведена в плані аналізу навчальних досягнень учнів. Як свідчать результати  підсумкових контрольних робіт, оцінка результатів навчального року, робота вчителів була в цілому ефективною і дієвою.

         На належному рівні  в жовтні, грудні, березні  пройшли предметні тижні із початкового навчання, фізичної культури. Особливо цікавим і змістовним був тиждень фізичної культури, який провів вчитель Зіник М.М.

         Протягом року  значна увага приділялася  самоосвіті вчителів.  Дане питання обговорювалося на засіданнях НМЛ вчителів, інструктивно-  методичних нарадах.  Учителі підвищували свою кваліфікацію  відповідно до графіка реєстрації проходження курсів підвищення кваліфікації при ІППО.                                                                                                        Можна зробити висновок, що педагоги школи планомірно підвищують свій кваліфікаційний рівень.

         У школі  відпрацьовані наступні стилі управління методичною роботою:

         - діалог,

         - позитивна оцінка пропозицій,

         - вплив, заснований на діагностиці,

         - сприятлива атмосфера,

         - самоуправління, самоконтроль,

         - позитивне ставлення.                                                                                                        Протягом 2019/2020 н. р.  члени НМЛ підготували і провели відкриті уроки та  виховні заходи під час тижнів методичної роботи школи. Було проведено 2 методичні тижні за темами «Формування творчої особистості, життєвих компетентностей здобувачів освіти шляхом впровадження нових прогресивних технологій» (листопад), «Активні методи і прийоми у процесі формування комунікативної компетенції.» (березень).

Під час проведення уроків вчителі методично правильно витримували структуру уроку відповідно до його типу; максимально організували індивідуальну роботу з кожним учнем класу; забезпечували клас диференційованими завданнями; використовували на уроці інтерактивні методи та прийоми навчання; тобто забезпечили достатній рівень виходу всього класу на кінцевий результат уроку.

 Уроки проводились організовано, на кожному з них були присутні вчителі-члени НМЛ та голови НМЛ. Проведені уроки показали високий рівень майстерності вчителів. Вони ґрунтувалися на співробітництві вчителя та учнів, були використані інноваційні технології, інтерактивні методи та  форми роботи.  Плануючи уроки, позакласні заходи з предметів вчителі орієнтувалися на особистісно-зорієнтоване навчання, використовували нетрадиційні форми організації навчального процесу, головні педагогічні принципи.

На думку членів НМЛ та керівництва школи методичні тижні пройшли організовано, результативно. Із задоволенням працювали не лише вчителі, а й діти. Вчителі переконались, що уміння вчитися повинно розумітися як цілісне індивідуальне психологічне утворення, що інтегрує індивідуальний досвід успішної навчальної праці учня й характеризується наявністю в нього розвинених способів навчальної діяльності. У сформованому вигляді ця компетентність дозволяє запобігти перевантаженню, активізує пізнавальну діяльність, ініціативу особистості, сприяє раціональному використанню часу й навчальних засобів, дає змогу не губитися в новій пізнавальній і життєвій ситуації.

      Так, на відкритих уроках учителів ми спостерігали широкий спектр різноманітних засобів і методів роботи з учнями, комунікативно-діяльнісний підхід у викладанні, який збагачує словник учнів і розвиває як усне, так і писемне мовлення та формує національно свідому, духовно багату мовну особистість.

 Вся науково-методична робота спрямована на раціональне поєднання колективної мудрості та індивідуальної творчості, що дає змогу віднаходити індивідуальні шляхи до вершин педагогічної майстерності .                        Основними завданнями науково- методичних лабораторій  було означити роботу над вузькими проблемами,  вироблення цілісної, узагальненої картини ефективності форм і методів роботи педагога в досліджуваному напрямку для забезпечення реалізації програми розвитку.

Результатом річної роботи лабораторій  стали узагальнені матеріали(доповіді, презентації,таблиці,буклети ,методичні розробки) ),які були  представлені та обговоренні на підсумковому засіданні «Педагогічному мості» для всіх вчителів школи.

                 Усе більше педагогів володіють навичками роботи з компютерною технікою.

           Широко впроваджуються в навчально – виховний процес сучасні інформаційні

           технології, система інтерактивного мультимедіа.                            

           В основному план методичної роботи виконано. Однак, більше потрібно було                                                            працювати над удосконаленням уроків, як основної форми роботи, систематично удосконалювати форми методичної роботи з педагогічними кадрами.

Співпраця з науковцями  сприяє розвитку науково-дослідницької  діяльності учнів, педагогів.  Вчитель нашої школи Кашуба О.В. входить у обласну творчу групу вчителів хімії, брала участь в розробці авторських методичних посібників.     Також у цьому навчальному році Гречух І.П. взяла участь у районному конкурсі «Вчитель року» у номінації Початкове навчання, посіла ІІ місце. Сьогодення наголошує на необхідності творчого підходу до своєї справи. Педагог, як ніхто інший, не повинен бути формалістом, адже кожного дня він торкається дитячих душ, збагачує їх добром, вірою, надією, любов'ю. Поділяємо думку В. Сухомлинського : «Учитель має право вчити інших, допоки вчиться сам». Не зупинятися в пошуках, творити себе, бути щасливим і дарувати щастя іншим – тільки так можна відчути задоволення від своєї праці й побачити вогники вдячності в очах учнів».

 Отже, підсумовуючи все сказане, слід відзначити, що методична робота у 2019/2020 н.р.проводилась на достатньому рівні.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було підтверджено